Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Darování nemovitosti v rodině

K darování nemovitosti, ať už se jedná o byt, dům nebo třeba pozemek, dochází běžně. Nejčastěji se tak děje v rodinách, kde rodiče či prarodiče darují svou nemovitost dětem nebo vnoučatům, a předcházejí tak tomu, aby toto bylo řešeno až v rámci pozdějšího a mnohdy dražšího a komplikovanějšího vypořádání dědictví. Ačkoli by se snad mohlo zdát, že darování nemovitosti či nemovitostí nemohou provázet žádné komplikace, aby tomu tak skutečně bylo, je nutné věnovat zvýšenou pozornost požadavkům, které jsou na takový převod kladeny.

Jak má vypadat darovací smlouva?

Darovací smlouva musí být v případě darování nemovitosti písemná a podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Ve smlouvě je nutné uvést identifikační údaje dárce i obdarovaného, a to včetně jejich rodných čísel. Dalším požadavkem je, aby v darovací smlouvě byla vyjádřena vůle dárce nemovitost obdarovanému darovat a zároveň vůle dárce, nemovitost jako dar přijmout. Toto v praxi obvykle nečiní větší potíže. To naopak neplatí o obecně nejproblematičtější náležitosti darovací smlouvy na nemovitost, totiž vymezení předmětné nemovitosti. Především u bytů činí právě označení všech nemovitostí, včetně spoluvlastnických podílů, které mají být převáděny, mnohdy potíže. Že se jedná o chybu zásadní je zřejmé především z toho, že obdarovaný následně není jako vlastník nemovitosti zapsán v katastru nemovitostí, tedy že katastr nemovitostí návrhu nevyhoví. Vzhledem k tomu, že obdarovaný nabývá nemovitost do svého vlastnictví právě až zápisem do katastru nemovitostí, nikoli podpisem darovací smlouvy, je skutečnost, zda k tomuto zápisu dojde či nikoli klíčová.

Jak na katastr nemovitostí?

Spolu s podpisem darovací smlouvy je vždy vhodné zároveň podepsat i návrh na vklad do katastru nemovitostí. Podpisy na návrhu pro katastr nemovitostí již ověřeny být nemusí. Přípravě návrhu je rovněž nutné věnovat dostatečnou pozornost, aby tak byl zajištěn bezproblémový zápis obdarovaného jako nového vlastníka nemovitosti. Návrh se podává spolu s originálem darovací smlouvy katastrálnímu úřadu příslušnému podle toho, kde se nachází předmětná nemovitost. Podání návrhu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč.

Lze zajistit, aby dárce mohl nemovitost užívat i nadále?

Chcete svým potomkům darovat nemovitost, ve které bydlíte a nemáte v plánu na tom v nejbližší době cokoli měnit? Pro tyto případy se nabízí jednoduché řešení v podobě zřízení tzv. služebnosti bytu, obecně známé jako věcné břemeno (pozn. se změnou zákona došlo ke změně terminologie). Služebnost bytu Vám totiž zajistí, že ačkoli se vlastníkem nemovitosti stane některý z Vašich příbuzných, budete mít doživotní právo danou nemovitost užívat. Toto Vaše právo se rovněž zapisuje do katastru nemovitostí. Zřízeno přitom může být rovnou v darovací smlouvě.  

Budeme muset platit darovací daň?

To je otázka, kterou si při darování nemovitosti klade téměř každý. Hned na úvod je nutné říct, že darovací daň již v současné době neexistuje. Namísto ní je ovšem v některých případech darování nemovitosti nutné, aby obdarovaný uhradil daň z příjmu, kterým taková nemovitost bezpochyby je. Dobrou zprávou je, že toto se netýká darování mezi tzv. osobami blízkými, kterými jsou například rodiče/prarodiče a děti/vnuci nebo sourozenci a další. Tyto převody jsou tak od daně osvobozeny.

Shrnutí  

Darování nemovitosti představuje zásadní krok, který není radno podcenit. Klíčová je příprava bezchybné darovací smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, dle okolností případně rovnou spolu se zřízením služebnosti (věcného břemene) Ačkoli existuje řada internetových vzorů, nelze jejich použití doporučit. Vzory nejsou ze své povahy připravovány pro konkrétní případ, mnohdy jsou zastaralé a často dochází k jejich chybnému vyplnění, v jehož důsledku nedojde k zápisu obdarovaného jako vlastníka v katastru nemovitostí, a tedy ani k převodu vlastnického práva. Někdy může být tato chyba napravitelná, jindy už nikoli.

 

Přemýšlíte o darování nemovitosti? Chcete rovněž zřídit služebnost (věcné břemeno)? S darováním nemovitostí máme řadu zkušeností. Provedeme Vás celým procesem a na míru Vám připravíme darovací smlouvu i návrh na vklad do katastru nemovitostí. Obraťte se na nás a pomůžeme i Vám.